کارشناسی ارشد:

علوم تغذیه در مقطع کارشناسی ارشد به سه گرایش تقسیم می شود:

۱- گرایش علوم تغذیه

۲- گرایش علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه

۳- گرایش علوم بهداشتی در تغذیه

مدرک لیسانس مورد تأیید برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت گرایش علوم تغذیه:

کارشناسی علوم و صنایع غذایی، مهندسی علوم و صنایع غذایی، علوم تغذیه، بهداشت موادغذایی (کلیه گرایش ها)، مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی علوم دامی (دامپروری)، زیست شناسی (گیاهی، جانوری، عمومی، سلولی مولکولی، دریا)، شیلات و آبزیان، دبیری زیست شناسی (باگرایش زیست شناسی عمومی)، پرستاری، مامایی، بهداشت عمومی، فیزیولوژی، علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی، میکروب شناسی، رژیم شناسی، هوشبری، اتاق عمل، بهداشت محیط، بهداشت و بازرسی گوشت، مهندسی تولیدات دامی، اقتصاد تغذیه، زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی

مدرک لیسانس مورد تأیید برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت گرایش علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه:

کارشناسی علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی (کلیه گرایشها)، علوم آزمایشگاهی، زیست شناسی عمومی، بهداشت عمومی، زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی.

مدرک لیسانس مورد تأیید برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت گرایش علوم بهداشتی در تغذیه:

کارشناسی یا بالاتر در رشته های :علوم تغذیه، رژیم شناسی، صنایع غذایی، بهداشت عمومی، مامایی، پرستاری، داروسازی ، هوشبری، اتاق عمل، بهداشت محیط، بهداشت موادغذایی (کلیه گرایش ها)، کارشناسی علوم پزشکی (BS in medical science) این رشته در خارج از ایران وجود دارد، زیست شناسی (جانوری، سلولی مولکولی، میکروبیولوژی، گیاهی)، مهندسی کشاورزی (صنایع غذایی و دامپروری)، مهندسی کشاورزی صنایع غذایی (آبزیان)، مهندسی منابع طبیعی، بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی، مهندسی تولیدات دامی، بهداشت و بازرسی گوشت، دکتری حرفه ای دامپزشکی، زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی